CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Facebook
Twitter
LinkedIn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tại Công ty cổ phần Quản lý G7 Taxi (Sau đây gọi tắt là “G7 TAXI”), bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách là công việc tối quan trọng và luôn được chúng tôi cập nhật, áp dụng các biện pháp công nghệ tiên tiến, theo thông lệ bảo mật tối ưu nhất với nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cũng như ý thức cẩn trọng cao nhất nhằm đảm bảo không ảnh hưởng quyền lợi của Quý khách.

G7 TAXI xin trân trọng thông báo tới Quý khách bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân dành cho khách hàng (Sau đây gọi tắt là “Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân”) được G7 TAXI ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này áp dụng đối với các hoạt động của G7 TAXI liên quan tới việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.

I.CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của G7 TAXI, xác lập các thỏa thuận và/hoặc cho phép G7 TAXI sử dụng thông tin cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, Quý khách chấp nhận toàn bộ các quy định được đề cập tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

G7 TAXI sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này tại từng thời điểm), Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, hợp đồng, thỏa thuận giữa Quý khách và G7 TAXI.

Khi Quý khách cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (như thông tin vợ/chồng, con và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, bên bảo đảm, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, đầu mối liên hệ, cổ đông hoặc cá nhân khác có liên quan đến Quý khách) cho G7 TAXI, Quý khách cam đoan và đảm bảo rằng Quý khách đã cung cấp thông tin đầy đủ về nội dung của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó để G7 TAXI xử lý các dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này. Đồng thời, Quý khách hiểu rằng, G7 TAXI sẽ không cần thẩm định lại sự chấp thuận này.

Tùy thuộc vào vai trò của G7 TAXI trong từng tình huống cụ thể, là:

 1. Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân;
 2. Bên xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc
 3. Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, G7 TAXI sẽ thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

G7 TAXI xin lưu ý rằng việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách là điều kiện cần và đủ để G7 TAXI có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến Quý khách.

II.LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Để G7 TAXI có thể thực hiện các yêu cầu của Quý khách (bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu cung cấp dịch vụ ví điện tử, các sản phẩm và dịch vụ khác) và/hoặc cung cấp khái quát thông tin các sản phẩm/tiện ích của G7 TAXI, G7 TAXI và Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà G7 TAXI có thỏa thuận sẽ cần phải sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan).

Dữ liệu cá nhân của Quý khách được sử dụng có thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Quý khách. Các loại dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Quý khách với G7 TAXI:

 1. Dữ liệu cá nhân cơ bản:Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
 2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin Quý khách của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Quý khách theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
 3. Và các dữ liệu cá nhân khác được Quý khách cung cấp cho G7 TAXI khi đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ cũng như dữ liệu phát sinh trong quá trình Quý khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ của G7 TAXI.

III.MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Quý khách đồng ý cho phép G7 TAXI thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 1. Đánh giá và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của G7 TAXI và sản phẩm, dịch vụ G7 TAXI hợp tác với đối tác cho Quý khách;
 2. Nhận biết, xác minh và duy trì thông tin chính xác về nhận biết Quý khách; đảm bảo an ninh và an toàn hệ thống thông tin của G7 TAXI và các yêu cầu thẩm định khách hàng khác với Quý khách theo quy định pháp luật;
 3. Hỗ trợ Quý khách, cập nhật thông tin Quý khách khi đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do G7 TAXI hoặc đối tác của G7 TAXI cung cấp;
 4. Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận giữa G7 TAXI và Quý khách;
 5. Đánh giá rủi ro, phân tích xu hướng, thống kê, lên kế hoạch, bao gồm phân tích xử lý dữ liệu về thống kê, tín dụng và phòng chống rửa tiền;
 6. Phát hiện, ngăn chặn, và điều tra tội phạm, tấn công hoặc vi phạm bao gồm cả gian lận, rửa tiền, khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hối lộ, tham nhũng hoặc trốn thuế;
 7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo. Liên hệ với Quý khách, tiếp thị trực tiếp, gián tiếp các sản phẩm, dịch vụ với Quý khách, thực hiện các chương trình khuyến mại, đổi quà, trao thưởng, giao quà tặng;
 8. Ghi nhận tín nhiệm sử dụng dịch vụ của Quý khách để hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của G7 TAXI cho Quý khách một cách tốt nhất, cũng như tổ chức các chương trình khách hàng thường xuyên, khách hàng thân thiết, nhằm mang đến lợi ích tiêu dùng tốt nhất tới Quý khách;
 9. Tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho Quý khách;
 10. Đánh giá để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà G7 TAXI cung cấp cho Quý khách. Phát triển các tính năng và sản phẩm mới và hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các dịch vụ của G7 TAXI;
 11. Điều tra, giải quyết thắc mắc, yêu cầu tra soát, khiếu nại của Quý khách;
 12. Bảo vệ hoặc thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của G7 TAXI, bao gồm quyền thu các khoản phí, thu hồi và xử lý các khoản nợ mà Quý khách đang nợ G7 TAXI.

Trường hợp Quý khách đã đồng ý cho phép G7 TAXI sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, Quý khách đồng ý rằng G7 TAXI có quyền tiếp thị, giới thiệu sản phẩm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:

 1. Nội dung: Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của G7 TAXI và đối tác.
 2. Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo, thông báo trên websites chính thức, ứng dụng của G7 TAXI hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
 3. Hình thức: G7 TAXI gửi trực tiếp cho Quý khách qua không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 4. Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.

IV.CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể được xử lý:

 1. Bằng tay;
 2. Tự động (bằng phương tiện điện tử); và/hoặc
 3. Cách thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

V.THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU; CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhằm phục vụ trải nghiệm của Quý khách và để G7 TAXI có thể thực hiện các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Quý khách đồng ý cho G7 TAXI có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các tổ chức, cá nhân sau đây:

 1. Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho G7 TAXI, bao gồm và không giới hạn ở các dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo, dịch vụ pháp lý, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ vận chuyển;
 2. Các công ty tư vấn, bên kiểm toán, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư của G7 TAXI;
 3. Các đối tác tài chính, các ngân hàng thương mại, tổ chức chuyển mạch, tổ chức thẻ, các công ty trung gian thanh toán có quan hệ hợp tác với G7 TAXI;
 4. Các đơn vị chấp nhận thanh toán, bên sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử của G7 TAXI;
 5. Nhân viên, người lao động của G7 TAXI;
 6. Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết của G7 TAXI;
 7. Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà G7 TAXI được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và G7 TAXI;
 8. Bất kỳ cá nhân có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Quý khách với G7 TAXI;
 9. Các bên cung cấp dịch vụ cho G7 TAXI mà việc chia sẻ, tiết lộ dữ liệu cho họ là cần thiết để G7 TAXI có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Quý khách;
 10. Cho các bên thứ ba chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đối với các dữ liệu cá nhân theo hợp đồng, thỏa thuận của họ với G7 TAXI, bao gồm cả các công ty nghiên cứu, khảo sát và cơ quan xếp hạng;
 11. ác cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 12. ác bên được Quý Khách đồng ý hoặc G7 TAXI có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

Ngoài các trường hợp trên, G7 TAXI sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên nào khác trừ khi:

 1. Có sự đồng ý của Quý khách;
 2. G7 TAXI được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật;
 3. G7 TAXI chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Quý khách và G7 TAXI.

VI.HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

G7 TAXI sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như: chuẩn quốc tế PCI DSS, SSL, v.v. nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lộ lọt, lợi dụng, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. G7 TAXI cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa dữ liệu cá nhân của Quý khách.

Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Quý khách;
 2. Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của G7 TAXI, hệ thống bị tin tặc tấn công gây lộ lọt dữ liệu;
 3. Quý khách tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo hoặc truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại, v.v.

G7 TAXI khuyến cáo Quý khách bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Quý khách, mã OTP và không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP này với bất kỳ người nào khác.

Quý khách nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng, Quý khách nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc ứng dụng của G7 TAXI khi không có nhu cầu sử dụng tài khoản.

Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện hành vi vi phạm đến dữ liệu cá nhân của Quý khách, G7 TAXI sẽ ngay lập tức tiến hành thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả.

VII. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân: Kể từ thời điểm Quý khách chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hoặc tại thời điểm Quý khách đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của G7 TAXI.

Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân: Cho tới thời điểm Quý khách yêu cầu G7 TAXI chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc khi G7 TAXI không còn bất kỳ nghĩa vụ nào về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Quý khách hoặc thời gian khác theo quy định của pháp luật.

VIII.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA QUÝ KHÁCH

1.Với tư cách là chủ thể dữ liệu cá nhân, Quý khách có các quyền:

 • Quyền được biết;
 • Quyền đồng ý;
 • Quyền truy cập;
 • Quyền rút lại sự đồng ý;
 • Quyền yêu cầu xóa dữ liệu;
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;
 • Quyền cung cấp dữ liệu;
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu;
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật

2.Trong phạm vi pháp luật cho phép, Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách:

 • Thao tác trực tiếp trên Ứng dụng Ví G7 TAXI hoặc
 • Liên hệ với G7 TAXI theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Mục 10 bên dưới.

G7 TAXI sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Quý khách trong khoảng thời gian quy định của pháp luật kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ Quý khách.

3.Trường hợp Quý khách rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu, thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Quý khách thì các hành động đó có thể làm:

 • Ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của G7 TAXI và Quý khách;
 • Sản phẩm, dịch vụ của G7 TAXI đối với Quý khách bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp. Việc thay đổi này có thể dẫn đến các phí tổn, thiệt hại mà Quý khách và/hoặc bên thứ ba sẽ phải gánh chịu.

G7 TAXI sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách trong phạm vi còn lại được yêu cầu (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật.

4.Nghĩa vụ của Quý khách:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các quy định, hướng dẫn của G7 TAXI liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách.
 • Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của G7 TAXI khi đăng ký và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của G7 TAXI và khi có thay đổi về các thông tin này. G7 TAXI sẽ tiến hành bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách căn cứ trên thông tin Quý khách đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào G7 TAXI sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Quý khách. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Quý khách chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
 • Phối hợp với G7 TAXI, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của Quý khách.
 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của G7 TAXI; thông báo kịp thời cho G7 TAXI khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
 • Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
 • Thường xuyên cập nhật các quy định, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân bảo vệ dữ liệu cá nhân của G7 TAXI thông báo tới Quý khách trong từng thời kỳ hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của G7 TAXI (G7 Taxi.vn) hoặc ứng dụng Ví G7 TAXI. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của G7 TAXI để thể hiện rõ việc đồng ý toàn bộ hoặc đồng ý một phần hoặc đồng ý với điều kiện kèm theo hoặc không đồng ý đối với các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân mà G7 TAXI thông báo tới Quý khách trong từng thời kỳ.
 • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IX.SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khi cần thiết, G7 TAXI có thể sẽ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này vào bất kỳ thời điểm nào. G7 TAXI khuyến nghị Quý khách nên thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên trang thông tin điện tử chính thức của G7 TAXI (G7Taxi.vn) để cập nhật các thay đổi và luôn được G7 TAXI thông báo về cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của G7 TAXI được hiểu là Quý khách đã chấp nhận bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân được cập nhật.

X.CÁCH THỨC QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI G7 TAXI

Để thực hiện các quyền của mình, hay khi có nhu cầu trao đổi với G7 TAXI liên quan đến nội dung của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Quý khách vui lòng liên hệ với G7 TAXI theo một trong các cách thức sau:

 • Đến trực tiếp trụ sở chính của G7 TAXI, hoặc
 • Gọi tới số đường dây nóng 024.32323232, hoặc
 • Gửi email đến địa chỉ info@g7taxi.vn để được hướng dẫn.
Facebook
Twitter
LinkedIn